MIXER MACHINES

METER MIX
METER MIX Machine

 

Meter Mix

เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ทำการการผสมกาวสองส่วน โดยสามารถจ่ายกาวได้อย่างถูกต้องแม่นยำผ่านระบบอัตโนมัติ  ซึ่งโดยทั่วไปการจ่ายส่วนผสมส่วนใหญ่จะทำการผสมกาว 2 ชนิด ในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดกระบวนการทางปฏิกิริยาเคมี ในกระบวนการผสมจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที จนถึงชั่วโมง หรืออาจใช้เวลาหลายวันก่อนจะถึงกระบวนการขั้นตอนสุดท้าย เมื่อผสมกาวสองส่วนเข้าด้วยกันแล้ว สิ่งสำคัญคือ ผู้ใช้งานควรทราบเกี่ยวกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ที่ระบุ เนื่องจากเป็นระยะเวลาที่สามารถใช้ส่วนผสมได้ก่อนที่ความหนาของของเหลว หรือความหนืดจะเพิ่มขึ้นเกินกว่าสถานะที่ใช้งานได้  ในการจ่ายแบบอัตโนมัติ เมื่อส่วนผสมเปลี่ยนความหนืดเพียง 5-10% อาจส่งผลเสียต่อความสม่ำเสมอและความสามารถในการทำซ้ำของกระบวนการ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อควบคุมอุปกรณ์ในการใช้งานที่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
Visitors: 238,379